1. A Szentháromságról:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.

2. Isten szuverenitásáról:

Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek

3. A Bibliáról:

A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.

4. A bűnről:

Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

5. Krisztus személyéről:

Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.

6. Krisztus váltságművéről:

A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer s mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

7. A megigazulásról:

A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.

8. A Szentlélek munkájáról:

Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, Ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

9. Az Egyházról:

Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden valódi hívő tartozik.

10. A végső dolgokról:

Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.