Hogyhogy nem templomban találkoztok?

Számunkra nem a forma a lényeg. Az Újszövetségben azt olvassuk, hogy Krisztus temploma maguk a Benne hívő emberek. Nem az épület a fontos, hanem az emberek szíve.

Akkor ti nem katolikusok vagytok?

A szónak abban az értelmében katolikusok vagyunk, hogy hisszük az igazi keresztények egységét. De nem vagyunk római katolikusok, a kereszténységnek inkább a protestáns irányzatához tartozunk.

Miben vagytok mások, mint a nagyegyházak?

Önmagunkat nem a nagyegyházakhoz viszonyítva határozzuk meg. Hálásak vagyunk azokért a teológiai hagyományokért, melyek a Szentírás helyesebb megértését segítették elő, de igyekszünk minimálisra csökkenteni a formaságokat, hogy azt tudjuk hangsúlyozni, ami igazán fontos a számunkra. Gyülekezeti életünkben az egyszerűségre és a természetességre helyezzük a hangsúlyt.

Kik a gyülekezet vezetői?

A gyülekezetet az Újszövetségben látható minta szerint presbiterek vezetik. Igyekeztünk átlátható és ellenőrizhető gyülekezeti struktúrát kialakítani, melyben a gyülekezeti tagoknak is felelőssége van a vezetők megválasztásában. Ezzel kapcsolatban lásd Gyülekezetkormányzási irányelvek c. dokumentumunkat.

Mit hangsúlyoztok?

Fontos számunkra, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdessük és megéljük. Hisszük, hogy a Krisztusban való hit és a megtérés által lehetséges a bűnbocsánat mindenkinek. Fontos számunkra az Istennel való személyes kapcsolat, és az örök élet ígérete.

Mit tesztek ennek érdekében?

Rendszeresen találkozunk, hogy a Bibliát tanulmányozzuk, együtt dicsérjük Istent énekekkel, megemlékezzünk Jézus kereszthaláláról, és személyes kapcsolatokon, barátságokon keresztül erősödjünk a hitben.

Hogyan tanulmányozzátok a Bibliát?

Általában egy-egy könyvet veszünk végig. Így elkerüljük azt, hogy a Biblia tanításának egyik vagy másik oldalát túlhangsúlyozzuk, más dolgokat pedig elhanyagoljunk. Fontos számunkra a teljes Biblia, Ó- és Újszövetség egyaránt. Igyekszünk magunkat alárendelni a Biblia tanításának. Gyakran egy-egy témát is megnézünk a teljes Biblia fényében.

De a Bibliát mindenki másképp magyarázza!

Tisztában vagyunk a korlátainkkal. Ugyanakkor azt is hisszük, hogy ha becsületesen, szorgalmasan kutatjuk a Bibliát, figyelembe vesszük az elmúlt évszázadok bölcsességét, használjuk a rendelkezésünkre álló segédirodalmat, meglepően érthetővé válik a Könyv!

Milyen énekeitek vannak?

Igyekszünk az Isten dicsőítésére szánt időt frissé, élvezetessé, örömtelivé tenni. Ezért használunk többféle hangszert és éneklünk olyan énekeket, melyek megszólítják az értelem mellett a szívet is.

Mit csináltok egy istentiszteleten?

Meghallgatunk egy igehirdetést, az úrvacsorában megemlékezünk Jézus haláláról, énekekkel dicsérjük Istent, utána pedig kötetlenül beszélgetünk.

Mi az az úrvacsora?

Jézus hagyta meg tanítványainak, hogy a kenyér és bor elfogyasztásával – melyek megtöretett testét és kereszten kiontott vérét jelképezik – emlékezzünk meg haláláról. Ez kétezer éve a keresztények egyik legfontosabb közösségi cselekedete. Az úrvacsorában megerősítjük Krisztussal való kapcsolatunkat és bűneink bocsánata felőli bizonyosságunkat.

Máskor is szoktatok találkozni?

Igen, vannak hét közben is találkozóink, de ezek helye és jellege gyakran változik. A gyülekezetben sok barátság alakul, ami a kapcsolatok természetes megélését is segíti.

Nem iszonyú unalmas ez?

Nekünk nem! Valami vonz bennünket Jézushoz, szeretjük őt, vele akarunk élni. Olyan természetes az egész. Nem vagyunk marslakók, fanatikusok, remeték. Szeretjük az életet, különösen mióta találkoztunk Jézus Krisztussal!

Nem mindegy, hogy az ember miben hisz?

De igen. A valóság ettől még nem változik. Ahogy az is mindegy, hogy mit hiszünk a gravitációról vagy arról, hogy van-e éppen áram egy vezetékben, vagy sem. A valóság nem a hitünktől függ. Az viszont egyáltalán nem lényegtelen, hogy a valósággal milyen a kapcsolatunk!

Honnan tudjátok, hogy nálatok van az igazság?

Biztosak vagyunk abban, hogy nem nálunk van az igazság, hanem Istennél. Mi annyit tudunk, hogy az Igazság megragadott bennünket, és azóta más az életünk. Hisszük, hogy Isten valóban kinyilatkoztatta magát a teremtésben, a történelemben és a Bibliában, és ez a kinyilatkoztatás megismerhető és igaz.

Elmehetek egy alkalomra akkor is, ha nem hiszek?

Természetesen, sőt, szívesen meghallgatjuk az (ellen)érveidet vagy kétségeidet is. Ha érdekel, mi is elmondjuk azt, hogy mi miért hiszünk. Arra kérünk csak, hogy nyitottan vizsgáld meg a kereszténység mellett szóló érveket, és kérd Istentől, hogy (ha létezik) győzzőn meg téged az igazságról (bármi is az).

Nincs szép ruhám, amit az alkalomhoz felvehetnék…

Nem baj, legalább nem fogsz nagyon elütni tőlünk.

Én még elmennék, de a gyerekek…

A vasárnapi istentiszteletek alatt van gyermekfoglalkozás, ami színes programot és kézműves foglalkozást is magában foglal. Igyekszünk lehetővé tenni családosoknak is a gyülekezet életében való részvételt.